pixel

Belliz,
Ambachtsheerelaan 80,
3481 GM Harmelen, Nederland

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle zowel mondelinge als schriftelijke aanbiedingen, offertes en overeenkomsten. De algemene voorwaarden gelden op moment van publicatie en kunnen enkel gewijzigd worden door Belliz.
Laatst bijgewerkt: april 2022

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Opdrachtgever: de wederpartij van Belliz.
b. Overeenkomst: elke mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en Belliz.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Belliz gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Belliz verrichtte handelingen. Dit voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. Door ondertekening van het projectplan (de overeenkomst) met Belliz verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Belliz en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
c. Bij het aantrekken van een derde ten behoeve van het verlenen van de overeengekomen dienst tussen Belliz en de opdrachtgever blijven deze algemene voorwaarden van kracht.
d. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
e. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
f. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Belliz en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
a. De door Belliz gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 6 maanden, tenzij anders aangegeven.
b. Belliz is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 6 maanden, aan Belliz wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
c. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Belliz zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
d. Een samengestelde prijsopgave verplicht Belliz niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
e. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
f. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangeven.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
a. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Belliz gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
b. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Belliz van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
c. Facturering van hosting en kosten domeinnaamregistratie en/of een technisch onderhoudscontract gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
d. Omdat een website vaak een project is dat over een langere periode loopt, wordt na het akkoord op de vormgeving en voor het starten met de bouw van de website 25% van het totaalbedrag gefactureerd. Het restant volgt na oplevering van de website.
e. Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
f. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 21 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Belliz aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
g. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
h. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
i. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
a. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
b. Belliz mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
a. Belliz heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
b. Belliz voert de opdracht uit naar beste inzicht en vermogen en met vakmanschap uit.
c. De opdrachtgever begrijpt dat hij of zij zelf verantwoordelijk is voor het geven van de juiste informatie welk nodig is om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Uitstel of vertraging voortkomend uit nalatigheid worden in rekening gebracht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige verstrekte informatie.
d. Alle verkregen informatie worden door Belliz zorgvuldig behandeld.
e. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Belliz steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
f. Bij het aantrekken van een derde is Belliz niet verantwoordelijk voor het handelen van deze als wel de gevolgen hier van uit voortvloeiend.
g. Belliz is niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst materiële dan wel niet-materiële schade lijden die aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk
a. Indien Belliz op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan Belliz worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Belliz. Belliz is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
b. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Belliz opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
c. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Belliz van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 8. Duur en beëindiging
a. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 7 weken, tenzij anders op de factuur vermeld. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. (lopend vanaf de ingangsdatum)
b. Belliz kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Belliz gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
c. Belliz heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Belliz niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Belliz zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Belliz kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Levering en levertijd
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
b. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 10. Copyright
a. Alle aan Belliz verstrekte goederen worden aan de opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
b. Alle door Belliz ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Belliz voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de de opdrachtgever.
c. De opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Belliz het ontwerp voor de huisstijl of website voor andere doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van Belliz wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
d. Indien de opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van evt. benodigd copyright.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Belliz en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van Belliz zal te allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 12. Overmacht
a. In geval van overmacht is Belliz gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
b. Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
c. Belliz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een drukkerij, hostingprovider, domeinnaamregistrant, of anderen waarop Belliz geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 13. Diverse bepalingen
a. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
b. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
c. Belliz kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
d. Belliz heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
e. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van een gratis WordPress-thema of gratis plug-in(s), is Belliz niet verantwoordelijk voor problemen die ontstaan als een thema of plug-in niet meer onderhouden wordt door de fabrikant. Oplossing van dergelijke problemen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14. Derden
a. Belliz is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de drukkerijen, hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Belliz doorgevoerd.
b. Belliz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
a. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
b. De door Belliz vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
c. Door Belliz of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Belliz.

Artikel 16. Vertrouwelijkheid
1. Uw persoonsgegevens worden door Belliz slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Belliz verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Opgemaakt te Harmelen door Belliz, 2015

Strippenkaart voor kleine klussen met korting

Blijven de kleine klusjes bij jou lang liggen?
Misschien omdat je het vervelend vindt om hiervoor te bellen of te mailen?
Pak ze nu snel op met de pre-paid strippenkaart en krijg een korting tot € 80,00!
Lees meer »